/

Όροι χρήσης

 1. Γενικά
  1. Ο παρών διαδικτυακός τόπος (εφεξής «Ιστοσελίδα») ανήκει στην εταιρία με την επωνυμία «ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ NI-THE ΝΙΚ. Α. ΘΕΟΦΙΛΗΣ & ΥΙΟΣ Ε.Π.Ε.» (εφεξής «Εταιρία»), η οποία εδρεύει στην Αθήνα (οδός Ψυχάρη 52).
  2. Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών της Ιστοσελίδας από τον επισκέπτη/χρήστη προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους παρόντες όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στην Ιστοσελίδα (εφεξής «Όροι Χρήσης»). Συνεπώς, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους Όρους Χρήσης πριν από τη χρήση των υπηρεσιών της και, εάν δεν συμφωνεί, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της Ιστοσελίδας.
  3. Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους Όρους Χρήσης και κάθε τμήμα αυτών, οποτεδήποτε και άνευ ειδοποίησης. Η Εταιρία θα αναρτά την εκάστοτε ισχύουσα έκδοση των Όρων Χρήσης, προκειμένου να ενημερώνεται ο επισκέπτης/χρήστης. Ο επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης των σελίδων ή/και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας ακόμη και μετά τυχόν αλλαγές συνεπάγεται ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη αποδοχή των τροποποιημένων Όρων Χρήσης.

    

 1. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

   

  1. Εκτός των ρητά αναφερομένων εξαιρέσεων (τυχόν πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), η Ιστοσελίδα έχει περιεχόμενο που αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της Εταιρίας (η οποία είναι και ο διαχειριστής της Ιστοσελίδας) και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου, καθώς και των συναφών διεθνών συμβάσεων.
  2. Το περιεχόμενο αυτό περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, κείμενα, εικόνες, σχέδια, γραφικά, βίντεο, λογισμικές εφαρμογές και παρεχόμενες υπηρεσίες, καθώς και λογότυπα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα και γνωρίσματα που ανήκουν στον διαχειριστή ή/και στα πρόσωπα που μνημονεύονται στην Ιστοσελίδα ως κύριοι των σχετικών δικαιωμάτων, τα οποία άπαντα προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για τη βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία.

    

 1. Άδεια χρήσης

   

Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες της Ιστοσελίδας διατίθενται για ιδιωτική χρήση και προσωπική ενημέρωση του επισκέπτη/χρήστη. Απαγορεύεται αυστηρά η αποθήκευση, η αναπαραγωγή, η αναδημοσίευση, η μετάδοση ή η διανομή του περιεχομένου της Ιστοσελίδας, εν όλω ή εν μέρει, για εμπορικούς σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Εταιρίας. Επίσης, απαγορεύεται αυστηρά η αποθήκευση, η αναπαραγωγή, η αναδημοσίευση, η μετάδοση ή η διανομή κατατεθειμένων σημάτων ή σημάτων υπηρεσιών της Εταιρίας, καθώς και σημάτων συνεργαζόμενων φορέων που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα. Σε περίπτωση παραβίασης των ως άνω απαγορεύσεων, ο επισκέπτης/χρήστης ευθύνεται σε αποζημίωση της Εταιρίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

 1. Ευθύνη επισκέπτη/χρήστη

   

  1. Ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να κάνει χρήση της Ιστοσελίδας αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και κατά τρόπο που να μην περιορίζει ή παρεμποδίζει τη χρήση της από τρίτους, να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις του εφαρμοστέου ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου και να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες Όρους Χρήσης.
  2. Ο επισκέπτης/χρήστης υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση αυτής και σε σχέση με αυτήν, και αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στην Εταιρία ή/και τρίτο από κακή ή αθέμιτη χρήση της Ιστοσελίδας ή/και των σχετικών προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής.

    

 1. Χρήση συνδέσμων σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων (links)

   

  1. Η Ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει παραπομπές σε δικτυακούς τόπους τρίτων ή/και να παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε ιστοσελίδες τρίτων, μέσω συνδέσμων, υπερσυνδέσμων ή/και διαφημιστικών banners, κατασκευασμένες από άλλους ιδιώτες ή οργανισμούς.
  2. Οι παραπομπές αυτές παρέχονται προς εξυπηρέτηση των χρηστών με την παροχή επιπλέον χρήσιμων πληροφοριών και η χρήση των συνδέσμων γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη/χρήστη της Ιστοσελίδας, ενώ οι αντίστοιχες ιστοσελίδες υπόκεινται στους δικούς τους όρους χρήσης, για τους οποίους ουδεμία σύνδεση έχει και ουδεμία ευθύνη φέρει η Εταιρία.
  3. Η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση για το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα, επικαιρότητα ή/και ακρίβεια ή ποιότητα και την ασφάλεια άλλων διαδικτυακών τόπων που διασυνδέονται με την Ιστοσελίδα μέσω τέτοιων συνδέσμων, ούτε για τους εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων η Ιστοσελίδα και άλλοι διαδικτυακοί τόποι τίθενται στη διάθεσή του επισκέπτη/χρήστη. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για σφάλματα ή κακή λειτουργία των ιστοσελίδων των τρίτων, καθώς και για οιαδήποτε ζημία των επισκεπτών/χρηστών από την πρόσβαση και χρήση των εκεί παρεχομένων πληροφοριών, υπηρεσιών και προϊόντων.
 1. Περιορισμός ευθύνης της Εταιρίας

   

  1. Η Εταιρία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας να είναι, κατά το δυνατόν, ορθό, πλήρες, σαφές, ακριβές, επικαιροποιημένο και διαθέσιμο. Ωστόσο, δεν εγγυάται πως οι επιμέρους σελίδες, υπηρεσίες, επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή και χωρίς σφάλματα, καθώς και ότι τυχόν σφάλματα θα διορθώνονται.
  2. Με την παρούσα Ιστοσελίδα, η Εταιρία έχει ως στόχο την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τις δραστηριότητες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της. Το περιεχόμενο αυτής έχει αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα και, σε καμία περίπτωση, δεν αντικαθιστά συμβουλές ή συστάσεις από τους αρμόδιους επαγγελματίες υγείας.
  3. Πληροφορίες σχετικά με φαρμακευτικά προϊόντα στοχεύουν στη γενική πληροφόρηση του επισκέπτη/χρήστη και θα πρέπει να διαβάζονται πάντα με αναφορά στο φύλλο οδηγιών χρήσης του οικείου προϊόντος. Πληροφορίες σχετικά με ιατρικές παθήσεις και τυχόν θεραπεία τους με κανέναν τρόπο δεν αποτελούν συμβουλή ή σύσταση, και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως βάση για οποιαδήποτε πράξη (ενέργεια ή παράλειψη), αλλά θα πρέπει πάντοτε να ζητείται ειδική ιατρική συμβουλή από κατάλληλα ειδικευμένο επαγγελματία υγείας.
  4. Η διάθεση ορισμένων φαρμακευτικών προϊόντων επιτρέπεται μόνον κατόπιν συνταγογράφησης από αρμόδιο και εξουσιοδοτημένο προς τούτο επαγγελματία υγείας.
  5. Η ονομαστική αναφορά προϊόντων συνοδευόμενων από τα οικεία φύλλα οδηγιών χρήσης και την αντίστοιχη θεραπευτική κατηγορία στην οποία υπάγονται σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί προώθηση, άμεση ή έμμεση, των προϊόντων της Εταιρίας.
  6. Η Εταιρία δεν εγγυάται ότι η Ιστοσελίδα ή οποιοσδήποτε άλλος συγγενικός διαδικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές (servers) παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά, και δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης της Ιστοσελίδας ή/και συνδεδεμένων διαδικτυακών τόπων, τους οποίους επισκέπτεται με δική του πρωτοβουλία και με γνώση των Όρων Χρήσης.
  7. Ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας (πχ. Προγράμματα προστασίας από ιούς κ.ά.) πριν από οποιαδήποτε «φόρτωση» από την Ιστοσελίδα, αναλαμβάνοντας κάθε κίνδυνο που είναι πιθανό να προκύψει από την πρόσβαση και τη χρήση της Ιστοσελίδας. Σε περίπτωση ζημίας, το κόστος για τυχόν διορθώσεις ή επισκευές αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου ο επισκέπτης/χρήστης, ενώ η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη.
  8. Η πρόσβαση στις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας λαμβάνει χώρα υπό την ευθύνη του επισκέπτη/χρήστη. Σε περίπτωση που η σχετική πρόσβαση απαιτεί τυχόν καταβολή τελών σε τρίτους (π.χ. παροχείς υπηρεσιών διαδικτύου, χρέωση χρόνου παραμονής στο διαδικτύου), ο επισκέπτης/χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την πληρωμή αυτών. Ο επισκέπτης/χρήστης είναι επίσης υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό και τα τεχνολογικά μέσα με τα οποία καθίσταται εφικτή η πρόσβαση αυτού στο περιεχόμενο της Ιστοσελίδας.

    

 1. Δικαιοδοσία και εφαρμοστέο δίκαιο

   

  1. Για οποιαδήποτε διαφορά που τυχόν προκύψει από την εφαρμογή και ερμηνεία των παρόντων όρων, καθώς και από την πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών (Ελλάδα) και εφαρμοστέο δίκαιο είναι το ελληνικό.
  2. Σε περίπτωση που κάποιος από τους όρους της παρούσης κριθεί άκυρος ή ακυρώσιμος με δικαστική απόφαση, δεν επηρεάζεται η εγκυρότητα των λοιπών όρων, οι οποίοι παραμένουν σε πλήρη ισχύ.
 1. Πολιτική απορρήτου

   

Οι παρόντες Όροι Χρήσης συμπληρώνονται από την Πολιτική Απορρήτου της Ιστοσελίδας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο και δεσμευτικό τμήμα αυτών.